ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна актуализация: 2023.02.17

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УЕБСАЙТА „ZEROTOSUCCESS.BG“ И ПРЕДЛАГАНИТЕ В НЕГО УСЛУГИ

Настоящите общи условия са общодостъпни чрез уебсайта „zerotosuccess.bg“/“Академия от 0 до успеха“  и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между потребителя и “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД, ЕИК 205414459  относно условията, при които „zerotosuccess.bg“ предлага информацията, продуктите и услугите, предоставени на или чрез „zerotosuccess.bg“ (наричани “Услугите”).

„Zerotosuccess.bg“/“Академия от 0 до успеха“  е собственост и се администрира от “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД, ЕИК 205414459  , търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Можете да се свържете с нас на адрес: ул. Владайско Въстание № 7, вх. 3, ет. 8, ап. 72,  телефон: 0892992994, адрес на електронна поща: [email protected].

Настоящите общи условия следва да се приемат и за уведомление по чл. 47 от Закон за защита на потребителите (ЗЗП). Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ. При несъгласие с тези условия или липса на навършени 18 години – не използвайте  „zerotosuccess.bg“.

 “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД поема изпълнението на задълженията по договорите, сключени въз основа на заявени услуги чрез  уебсайта преди 10.02.2023г. към Trusted Trade LLC. 

  1. Дефиниции на някои термини:

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Уебсайтът (или сайтът) е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес https://Zerotosuccess.bg/;

Администратор (на сайта) – “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД, ЕИК 205414459 по смисъла Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)).

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (посетител на сайта, потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец или др.), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг уебсайта;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които Потребителят комуникира с уебсайта по достъпен за него начин;

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството;

Браузър – софтуерна програма за компютър, смартфон или друго устройство, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт;

IP Адрес (“IP address”) е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с e-mail адреса индивидуализира Потребителя и който заедно с e-mail адреса служи за достъп до потребителския му профил;

Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други потребители  и “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД, ЕИК 205414459.

Регистрация е попълване на данни /имена, телефон и email адрес/ в онлайн форма и получаване на парола за достъп и преглед на съдържанието в уебсайта Zerotosuccess.bg,

Регистрация за информационен бюлетин е изразено изрично съгласие за получаване на актуална информация за образователни продукти.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Zerotosuccess.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно политиката за поверителност на уебсайта и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на e-mail адрес и парола.

Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в браузъра/устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на уебсайта и предоставяне на максимално добри услуги.

Група от дружества, към които принадлежи “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД /собственик на Zerotosuccess.bg/ – i) всяко дружество, в което “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД пряко или косвено притежава 50% или повече от дяловете или акциите с право на глас; или (ii) всяко дружество, което пряко или косвено притежава 50% или повече от дяловете или акциите с право на глас в “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД; или (iii) всяко дружество, което пряко или косвено управлява или е под управлението на дружество, което е описано в (i) или (ii).

Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, email и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към потребителите, информация относно оферти или промоции от Zerotosuccess.bg, или дружество от групата от дружества, към които принадлежи “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД, информация относно  услугите, към които е проявен интерес, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

  1. Услуги, предлагани чрез „bg“ 

Уебсайта „zerotosuccess.bg“ предлага безплатни и платени услуги, представляващи образователни продукти за повишаване на квалификация, придобиване на нови знания и умения. Настоящите общи условия се прилагат по отношение и на двата вида услуги. Всеки регистриран потребител на уебсайта има възможност да получи безплатен курс. Платените услуги на „zerotosuccess.bg“ се предоставят след авансово заплащане на цената.

  1. Онлайн регистрация и поръчка

За използване на услугите, предлагани от„zerotosuccess.bg“ е необходима регистрация в уебсайта. Процедурата по онлайн регистрация изисква предоставяне на личен e-mail адрес, име и фамилия  и телефон за връзка. С предоставянето на посочените данни Вие декларирате, че същите са актуални. Представеният e-mail адрес е средството, с което се идентифицирате в „zerotosuccess.bg“ , а паролата  е достъпна само за Вас. В случай че я забравите или желаете да я промените, ние Ви осигуряваме тази възможност. Данните, които ни предоставяте в хода на процедурата по регистрация, ще използваме за да Ви предоставяме персонифицирани услуги и да се свързваме с Вас в случай на нужда, и при изявено желание да получавате информационни бюлетини и съобщения. За повече информация вижте секция Политика за поверителност и защита на лични данни и секция Директен маркетинг. След успешна регистрация, Вие като потребител може да закупите курс след извършване на плащане по изброените начини в т. 5, достъп до който получава чрез линк на посочения от него email адрес при извършване на регистрацията.

  1. Цени и начин на плащане

На всяка страница на zerotosuccess.bg“, в която е представен конкретен продукт като услуга, е посочена конкретна цена или е обозначено, че съответната услуга е безплатна. Възможни начини за плащане в Zerotosuccess.bg“:

1) по банков път чрез превод по сметка;

2) с кредитна /дебитна карта през ePay (без регистрация);

3) от микросметка в ePay;

4) с кредитна/дебитна карта през системата на PayPal;

5) чрез Easypay;

6) на изплащане чрез TBI bank.

  1. Отказ от поръка

След момента на извършено плащане чрез горепосочените методи и получаване на линк от който е достъпен избрания курс отказ от поръчка не е възможен.

  1. Защита на интелектуална собственост и авторски права

Съдържанието на този уебсайт, включително изображения, дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него са със защитени авторски права. Авторските права върху цялото съдържание на този сайт и на предоставеното Ви обучение са притежание и изключителна собственост на “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД, или на лицата разрешили на“ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД  да използва правата върху част или цялото съдържание на уебсайта

Всички права върху съдържанието на уебсайта са запазени, както и на обучението, което закупувате. Забранено е копиране, възпроизвеждане, разпространяване, публикуване, изтегляне, препродаване, публикуване, предаване, експлоатиране, използване на уебсайта или част от съдържанието му във всяка форма или по начин, без предварително писмено разрешение на “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД или на съответния притежател на права върху интелектуална собственост.

“ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД позволява преглед и изтегляне на съдържание от уебсайта само за лична, нетърговска употреба, при съхранение и записи на авторски и други права, съдържащи се в оригиналното съдържание. Забранява промяна или адаптиране на съдържанието по какъвто и да е начин или използване по друг начин за обществени или търговски цели.

“ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД има право на обезщетение за вреди вследствие на използване на сайта в нарушение на неговите права.

  1. Промени и допълнения

“ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД си запазва правото да извършва периодични промени в настоящите Общи условия и Политиката за поверителност за използване на Zerotosuccess.bg,

В случай на промяна, обновената версия ще бъде публикувана в уебсайта и ще е в сила от датата на последната промяна Използването на уебсайта след публикуване на актуализацията означава, че се съгласявате с извършените промени.

При използване на услугите на Zerotosuccess.bg, които са достъпни без регистрация, всяка промяна в общите условия и политиката за поверителност е в сила без необходимост от изрично уведомление.

  1. Приложимо право – юрисдикция

Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Приемайки настоящите общи условия, потребителят разбира и се съгласява, че Zerotosuccess.bg може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на настоящите условия, на друго дружество или трето лице, което е част от дружествата от групата на Zerotosuccess.bg. Евентуалните спорове, възникнали между Zerotosuccess.bg и потребители, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.