ПОЛИТИКА ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Последна актуализация: 2023.02.11

Настоящите правила уреждат начина и условията за получаване на търговски съобщения /наричани още „директен маркетинг“/ от уебсайта „Zerotosuccess.bg“, собственост на “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД, ЕИК 205414459 и/или търговски съобщения от партньори –  дружества от групата, към които принадлежи “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД.

1.Понятия

Групата от дружества, към които принадлежи “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД е i) всяко дружество, в което “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД пряко или косвено притежава 50% или повече от дяловете или акциите с право на глас; или (ii) всяко дружество, което пряко или косвено притежава 50% или повече от дяловете или акциите с право на глас в “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД; или (iii) всяко дружество, което пряко или косвено управлява или е под управлението на дружество, което е описано в (i) или (ii).

„Директен маркетинг“ в електронна среда може да се разбира „всяка форма на реклама, чрез която физическо или юридическо лице изпраща преки маркетингови съобщения непосредствено до един или повече идентифицирани или идентифицируеми крайни ползватели, които използват електронни съобщителни услуги“.

„Съгласие за получаване на търговски съобщения от „Zerotosuccess.bg“ и/или от партньори –  дружества от групата, към които принадлежи “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД“, включва абонамент за получаване на съобщения и известия, изпратени чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, email и т.н.), съдържащи информация относно провеждане на събития и  образователни продукти за повишаване на квалификация, придобиване на нови знания и умения, както и различни онлайн курсове за електронна търговия, реклама, маркетинг, технологии, инвестиции и финанси.

  1. Цел на рекламните съобщения

Осигуряване на актуална обща и тематична информация, относно безплатни и платени услуги, представляващи образователни продукти за повишаване на квалификация, придобиване на нови знания и умения, оферти, условия, преференциални цени, текущи и предстоящи промоции на „Zerotosuccess.bg“ и/или дружество от групата от дружества, към които принадлежи “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД, както и други търговски съобщения, пазарни и потребителски проучвания.

  1. Начин за изразяване на съгласие за получаване на търговски съобщения:

Всеки потребител след запознаване с настоящата политика може да изяви съгласие за получаване на търговски съобщения от „Zerotosuccess.bg“ и/или дружество от групата от дружества, към които принадлежи “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД чрез формата за онлайн регистрация в уебсайта „Zerotosuccess.bg“, където с маркиране на отметка в отделен чек бокс, предоставя изрично съгласие. За целите при осъществяване на директен маркетинг в уебсайта, “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД събира и обработва следните лични данни:

  • имейл адрес
  • две имена
  • телефон

  1. Отказ/Отписване от получаване на търговски съобщения:

                Всеки потребител предоставил съгласие по т. 3 за получаване на търговски съобщения от „Zerotosuccess.bg“ и/или дружество от групата от дружества, към които принадлежи “ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ” ЕООД може по всяко време да оттегли своето съгласие по следните начини:

  • използва формата за оттегляне в края на настоящата Политика за директен маркетинг
  • използва линка, наличен във всяко едно изпратено търговско съобщение;
  • да се свърже с нас на имейл адрес: [email protected].

В случай на несъгласие или оттеглено такова за получаване на търговски съобщения Вашата регистрация в уебсайта „Zerotosuccess.bg“ остава активна и достъпа до неговото съдържание остава неограничен.

  1. Съхранение и защита на лични данни

Информация относно начина на съхранение, обработка и защита на предоставените лични данни, във връзка с получаване на съобщения за директен маркетинг, ще намерите в „Политика за поверителност и защита на личните данни“.

Правното основание за обработването на Вашите данни е изричното съгласие, което сте дали.